נטל ציבורי

פסלות תיתכן גם כאשר לרשויות ההגירה יש סיבה לחשוב כי שוהה בתחמומי ארה"ב עלול להפוך לנטל על כתפי הציבור. החשדות עולים בקרב רשויות ההגירה כאשר השוהה (בדרך כלל מתייחס לאשרות מהגרים) אינו מספק נתונים על תנאי העסקתו, פרטים על הונו, תמיכה וסמיכות על אדם נוסף, וכיוצ"ב. הרשויות קבעו מספר קבוצות מבקשים שאינן חשופות לעילת פסלות נוכח נטל על כתפי הציבור.

ניתן להתגבר על עילת פסלות נוכח נטל על כתפי הציבור בנקל – הדרישה היא הוכחה במישור העובדתי כי בקרב הרשויות נפלה טעות או כי המצב ששרר בעבר השתנה. דבר זה נעשה באמצעות מכתב ממעסיק המאשר העסקה בתמורה לקבלת שכר, עדות להכנסה או החזקת נכסים, מכתב רשמי ממוסד פיננסי, ועוד. ניתן לעיתים להגיש תצהיר תמיכה מטעם אדם מעוניין אחר השוהה בארה"ב, לפיו אותו אדם מתחייב לכלכל את האדם הזר למשך תקופת שהייתו בארה"ב.

 

אחד המדדים בהם עושות רשויות ההגירה שימוש לצורך קביעת נטל ציבורי הוא עזרה שקיבל האדם הזר או בן משפחתו הקרוב בעבר. יחד עם זאת, קיימים סוגים רבים של עזרה ציבורית שאינם מולידים עילת פסלות זו.