מחלות מסוכנות

המבקשים אשרות הגירה או שינוי סטטוס נדרשים לעבור בדיקה רפואית אצל רופא שהוסמך על ידי נציגי השגרירות. לעיתים אף נדרשים מבקשי אשרה שאינה למטרת הגירה לעבור בדיקות רפואיות גם כן.

על החלטות הרופא ניתן להגיש ערר לפנל המורכב משלושה רופאים לשם בחינה מחודשת של המקרה.

לפיכך כל מחלה מדבקת היכולה לעבור מאדם אחד לרעהו תגרור פסלות.

 

הקבוצות הבאות יכולות לעיתים, ולאחר שמולאו תנאים מסוימים, לקבל מחילה לפסלות עקב מחלות מסוכנות:

  • בן זוגו וילדו (גם מאומץ) של אזרח ארה"ב, תושב קבע, ומהגר בעל אשרה מתאימה
  • הורה לאזרח ארה"ב, תושב קבע או מהגר עם אשרה מתאימה

 

גם הפרעות נפשיות ותופעות פיזיולוגיות, שאינן נכללות בגדר רשימת המחלות המסוכנות, עלולות לגרור פסלות כאשר יש בחולי או בהפרעה משום איום לבטחון הציבור, רווחתו ורכושו.

גם במקרים קיימת אפשרות למחילה תחת עמידה בתנאים שנקבעו על ידי רשויות ההגירה.