עובדים זמניים H-2B

רקע

על הזכאים לאשרה זו נמנים עובדים זמניים או עונתיים, שלא בענף החקלאות, שזומנו על ידי מעסיק אמריקאי והינם  בעלי רקע, מיומנויות או יכולות נדרשות על ידי אותו מעסיק.

תוקפה המירבי של אשרה מסוג זה לא יעלה על שלוש שנים, לאחר הארכה.

אשרה זו נוצרה כתוצאה ממחסור זמני של עובדים אמריקאיים לשם ביצוע עבודות מסויימות.

על כן, אשרה זו מאפשרת הגעה של זרים שיעבדו באותן משרות שאין בכוח העבודה המקומי מי שיבצען.

בקטגוריה זו קיימת מכסה שנתית של 66 אלף אישורים.

 לקטגוריה זו יכולים להשתייך עובדים מיומנים וכאלה שאינם מיומנים, כאחד. למשל, ספורטאים, אומנים, שמרטפים וכיוצ"ב.

רשויות ההגירה מניחות כי מבקשי אשרה זו מתכוננים לשוב לארץ המוצא עם פקיעת האשרה ועל כן הוכחת הדבר תדרש מהם בעת הגשת הבקשה לאשרה.

מטרת האשרה/ ייעוד

ממשלת ארה"ב מנפיקה אשרות מסוג זה על מנת לסייע למעסיקים אמריקאיים. אשר על כן, על פי רוב, על יוזם בקשת האשרה להיות חברה או יחיד שאינם מקבלי האשרה עצמם.

בנוסף, דרישת ההעסקה מאופיינת בצורך חד-פעמי או עונתי, כגון בזמני חופשות או ארועים הנערכים לזמן מוגבל.

רקע תעסוקתי חייב לעלות בקנה אחד עם אופי העבודה שלשמה מוגשת בקשת האשרה, והעדר התאמה או אפילו הכשרה עודפת שאינה משקפת את צרכי העבודה יגררו בדרך כלל דחייה של הבקשה.

בן זוגו וילדיו (עד גיל 21) של מחזיק האשרה זכאים לאשרת שהייה עמו, אולם לא יוכלו לעבוד בארה"ב.

אופייה הזמני של אשרה זו מחייב כי מבקשה מתכוון לשוב לארץ מוצאו עם פקיעתה. מכאן, שאשרה זו אינה מתאימה לאלה המבקשים שהות או מגורים קבועים בארה"ב.

הקונסוליה במקום המבקש עורכת ראיונות עם מבקש האשרה.

תשובה שיש בה ולו רמיזה על כוונות המבקש לשוב לארץ מוצאו או רצון להגיש בקשה ל"גרין קארד" תסתיים בדרך כלל בדחיית בקשת אשרה מסוג H-2B.

 

זמן שהייה ואפשרות הארכה

תיתכן הארכה של עד שנה 1 בכל פעם, ובסך הכל לתקופה מצטברת של שלוש שנים.

לפיכך, הנפקת אשרה למשך שנה אחת, תקנה את הזכות לשנתיים נוספות בלבד. הארכות אינן מתבצעות באופן אוטומטי ולעיתים קשות להשגה מהאשרה המקורית עצמה.